Main logo Main logo
EN

HE

בלוג

ביתבלוגישראל דוד מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות פותח את היום השני של הכנס ה 12 של האיגוד

ישראל דוד מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות פותח את היום השני של הכנס ה 12 של האיגוד

ישראל דוד מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות פותח את היום השני של הכנס ה 12 של האיגוד.

ישראל דוד מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות פותח את היום השני של הכנס ה 12 של האיגוד

פרטי
התקשרות