Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםמגדל בארי נהרדעא

מגדל בארי נהרדעא

מיקום : תל אביב, ישראל
יזם : מגדלי בארי שלמה המלך
ארכיטקט: משה צור
גודל : 40000 M2
30 קומות 

0453-01-02
0453-01-02
בארי נהרדעא
מגדלי בארי תמונה

פרטי
התקשרות