Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםמגדל בית מעריב

מגדל בית מעריב

מיקום: ישראל תל אביב

יזם: הכשרת היישוב

אדריכל: משה צור

50 קומות

1467-01 בית מעריב
1467-01 בית מעריב

פרטי
התקשרות