Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםמגדל מאייר אלנבי רוטשילד

מגדל מאייר אלנבי רוטשילד

מיקום: ישראל תל אביב
מזמין: יגאל צמח
אדריכל: ריצ'רד מאייר + B.L.K
גודל: 70000 M2
42 קומות

1026-01-03
1026-01-03
1026-01-01
1026-01-02

פרטי
התקשרות