Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמשרדיםקמפוס אמדוקס רעננה

קמפוס אמדוקס רעננה

מיקום: ישראל רעננה
מפתח: אמדוקס ישראל בע"מ
אדריכל: משה צור

1673-01-01
1673-01-01
1673-01-02
1673-01-03

פרטי
התקשרות