Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגוריםשכונת מגורים בגדנסק פולין

שכונת מגורים בגדנסק פולין

מיקום: פולין גדנסק
מפתח: הכשרת הישוב
אדריכל: מקומי
368 יחידות

1206-01-03
1206-01-03
1206-01-02
1206-01-03

פרטי
התקשרות