Main logo Main logo
EN

HE

שירותים

ביתשירותיםאבחון לתיקון ליקויי בנייה

אבחון לתיקון ליקויי בנייה

אבחון לתיקון ליקויי בנייה

חברת דוד מהנדסים מבצעת הערכה של הגורמים ההנדסיים לליקויי בנייה במבנים קיימים.

  • אנו מכינים עבור הלקוח פרוגרמה של בדיקות מעבדה לצורך אבחון הבעיה והכנת מפרטים לתיקון במידת הצורך.

שירותים נוספים

פרטי
התקשרות