Main logo Main logo
EN

HE

שירותים

ביתשירותיםבוררויות וגישורים במחלוקות הנדסיות

בוררויות וגישורים במחלוקות הנדסיות

בוררויות וגישורים במחלוקות הנדסיות

אינג' ישראל דוד ממונה כבורר ומגשר בסכסוכים או במחלוקות הנדסיות בתחומים הנדסיים הקשורים ל:

– היבטים כלכליים

– היבטים טכניים

– פרשנות של הסכמים

שירותים נוספים

פרטי
התקשרות