Main logo Main logo
EN

HE

שירותים

ביתשירותיםהכנה ובקרה של אומדני תקציב

הכנה ובקרה של אומדני תקציב

הכנה ובקרה של אומדני תקציב

חברת דוד מהנדסים מציעה שירותים של הכנת אמדנים ראשוניים לעלויות של פרויקטים בתחום הנדסה אזרחית ועלויות כלליות.

שירותים נוספים

פרטי
התקשרות