Main logo Main logo
EN

HE

שירותים

ביתשירותיםייעוץ לנושא חיזוק מבנים קיימים

ייעוץ לנושא חיזוק מבנים קיימים

ייעוץ לנושא חיזוק מבנים קיימים

המשרד עוסק בהערכה של תפקוד בהערכת תפקוד הנדסי של מבנים קיימים ונותן פתרונות לשדרוגם בהתאם לדרישות חדשות כגון:

– עמידות לרעידות אדמה.

– שינויי פרוגרמה תפקודית.

– תוספת עומסים.

– תוספת קומות.

שירותים נוספים

פרטי
התקשרות